Dzieci i młodzież:

 • obniżony nastrój, depresja,
 • nieśmiałość, wycofanie, trudności z rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu  nowych relacji,
 • trudności w uczeniu się, niska motywacja do nauki,
 • lęki,
 • niska samoocena, obniżone poczucie własnej wartości,
 • zaburzenia odżywiania, bulimia, anoreksja, nadmierne odchudzania się, rygorystyczne diety itp.,
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej  (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania, wybuchowość, agresywność, bunt,
 • uzależnienie od komputera/internetu,
 • przeżycie traumatycznego wydarzenia (rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek),
 • trudności adaptacyjne (nowa szkoła, nowe miejsce zamieszkania, pojawienie się   nowego członka rodziny),
 • treningi umiejętności społecznych (np. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, umiejętności współpracy),
 • warsztaty terapeutyczne grupowe (radzenie sobie ze stresem/ze złością (trudnymi emocjami)/z nieśmiałością), rozwijanie umiejętności społecznych.

Pomoc dla rodziców:

 • wsparcie w trudnościach wychowawczych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • kryzysy rodzinne (konflikty, rozwód, separacja, zmiana  miejsca zamieszkania, śmierć kogoś bliskiego, pojawienie się nowego członka rodziny).